เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week1


หน่วยการเรียนรู้ : ลิตเติ้ลทรี
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ เห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสร้างคำสมาส คำสนธิ คำแผลง คำประสม รวมทั้งสามารถใช้คำสมาส  คำสนธิ คำแผลง เพื่อสร้างประโยคตรงตาม วัตถุประสงค์ มีนิสัยรัก การอ่าน  มีมารยาทในการ ฟัง  พูดและเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๔ - ๒๑
..
๒๕๕๘
โจทย์ :
- ลิตเติ้ลทรี
- คำมูล คำสมาส  คำสนธิ
คำประสม

Key  Question
ทำไมลิตเติ้ลทรีต้องมาอยู่กับปู่และย่า?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องลิตเติ้ลทรี
- อินเทอร์เน็ต
- ใบงานอังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ จากภาพหน้าปกหนังสือวรรณกรรมเรื่องลิตเติ้ลทรีนี้ นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเขียนคาดเดาเนื้อเรื่องว่าจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนพูดนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองเขียนให้เพื่อนๆฟัง
พุธ
ชง
นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอนลิตเติ้ลที โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนวาดการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
พฤหัสบดี
 ชง
 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกเขียนข้อความประโยคที่ตนชอบจากเรื่องลิตเติ้ลทรีคนละ๑ ประโยคจากนั้นให้เขียนระบุด้วยว่าคำไหนเป็นคำมูล คำสมาส  คำสนธิ หรือคำประสม
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะอธิบายความแตกต่างของหลักการสร้างคำต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำมูล คำสมาส  คำสนธิ คำประสม และสรุปลงในสมุดบันทึก
ใช้
นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอความเข้าใจเรื่องหลักการสร้างคำต่างๆในรูปแบบนิทาน
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอนิทานที่แต่งขึ้น
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอ
ใช้
นักเรียนทำใบงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   
- การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเล่าเรื่องย้อน
กลับ
- การเขียนคาดเดาเรื่อง
- การวาดการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้คำสมาส  คำสนธิ คำแผลง
- การแต่งประโยคจากคำศัพท์
( นิทาน)

ความรู้ : สามารถบอกข้อคิดของเรื่องที่อ่านและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสร้างคำต่างๆและใช้คำมูล คำสมาส คำสนธิคำประสมเพื่อสร้างประโยคต่างๆได้ตรงตาม วัตถุประสงค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ให้พี่ๆม.2 แต่ละคนเขียนคาดเดาเนื้อเรื่องลิตเติลทรีว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ ซึ่งพี่ๆแต่ละคนก็เขียนเขียนเรื่องราวโดยแค่สังเกตรูปภาพจากหน้าปกหนังสือเท่านั้น แต่ก็สามารถเขียนเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจค่ะ อย่างเช่น
  พี่เบ้น : หนูคิดว่าเรื่องราวน่าจะเกี่ยวกับการสอนคนให้รู้จัจิตสำนึก และการใช้ชีวิตให้รู้คุณค่า แต่ถ้าลองดูชื่อเรื่องคร่าวๆแล้ว ต้องมีคุณย่าของเด็กชายคนหนึ่งที่คอยบอกคอยสอนอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ การทำตัวให้อยู่ในศีลธรรม จงคิดดีทำดี และเราควรมีจิตใจที่ดีงามค่ะ
  พี่เอิร์น : น่าจะเป็นเรื่องยายกับหลาน2 คน อาศัยอยู่ในป่า
  พี่ไก่ : น่าจะเกี่ยวกับการตาย การเกิด
  พี่พิม: น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปกรรมและการทำความดี เพื่อตอบสนองแก่ตัวเราเอง ถ้าเราทำดี เราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามาหาตัวเราเอง รวมทั้งการรู้คุณค่าของชีวิต ชีวิตของแต่ละคนเกิดมาได้เหมือนกัน แต่ทางเดินของชีวิตไม่เหมือนกัน ฯลฯ จากนั้นพี่ๆแต่ละคนพูดนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองเขียนให้เพื่อนๆฟัง
  แต่สัปดาห์นี้พี่ๆยังไม่ได้ศึกษาเรื่องหลักการสร้างคำต่างๆ เพราะยังต้องเตรียมดินและทำแปลงผัก บ่อปลาให้เสร็จเสียก่อน สัปดาห์หน้าจึงจะได้ศึกษารายละเอียดต่างๆอีกครั้งค่ะ

  ตอบลบ