เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week4


หน่วยการเรียนรู้ ลิตเติ้ลทรี
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งสามารถอธิบายอธิบายลักษณะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome
    ๔

๘ - ๑๒
มิ..
๒๕๕๘
โจทย์ :
- ลิตเติ้ลทรี ตอน จิ้งจอกกับสุนัขล่าเนื้อ
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Key  Question
ทำไมปู่ต้องเลี้ยงสุนัขล่าเนื้อ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-ลิตเติ้ลทรี ตอน จิ้งจอกกับสุนัขล่าเนื้อ
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต

จันทร์
เชื่อม
ทบทวนลิตเติ้ลทรี ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม
 ชง
นักเรียนอ่านเรื่อง ลิตเติ้ลทรี ตอน จิ้งจอกกับสุนัขล่าเนื้อ
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
อังคาร
ชง
ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศตามที่ตนเองรู้จักอย่างน้อย คนละ๕ คำ
เชื่อม
ครูและนักเรียนวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
พุธ
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคู่เขียนสรุปและนำเสนอเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในรูปแบบรายงาน
นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาแต่งนิทานคนละ๑ เรื่อง
 เชื่อม
ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิจารณ์ผลงานของเพื่อนนักเรียนร่วมกันอีกครั้ง
การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- รายงานเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
นิทาน

ความรู้ :สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เราๆได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอน จิ้งจอกกับสุนัขล่าเนื้อและพี่ๆม.2 ได้สรุปความเข้าใจในเรื่องที่อ่านในรูปแผนภาพโครงเรื่องค่ะ จากนั้นให้นักเรพี่ๆยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศตามที่ตนเองรู้จักอย่างน้อย คนละ๕ คำ แล้วครูกับพี่ๆก็ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
    แล้วให้พี่ม.2 จับคู่ศึกษาเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อพี่ๆศึกษาแล้วคุณครูก็ได้เพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษามากขึ้นโดยให้พี่ๆได้ลองทำแบบทดสอบอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ