เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week9

หน่วยการเรียนรู้ : สิทธารัตถะ ตอนพระสมณโคดม
 เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆได้สามารถผลิตงานเขียนโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง  


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๓ - ๑๗
 ..
๒๕๕๘

โจทย์ :
- สิทธารัตถะ ตอน พระสมณโคดม
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ความซ้อน (ต่อ)


Key  Question
- ทำไมสิทธารัตถะจึงไม่ได้บวชเป็นภิกษุเช่นเดียวกับโควินทะ ?
- ประโยคความเดียว ความรวมและความซ้อนแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อนรวมทั้งสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังเพื่อนๆนำเสนอ


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นวนิยายเรื่องสิทธารัตถะ ตอนพระสมณโคดม
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- ใบงาน (ประโยคความซ้อน)
จันทร์
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องสิทธารัตถะ ตอน  พระสมณโคดมโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจในรูปแบบการ์ตูนช่อง
อังคาร
ชง
- ครูให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์ลักษณะของประโยคจากใบงานที่ครูแจกให้ ว่าแต่เป็นประโยคนั้นแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประโยคต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอการวิเคราะห์ประโยคจากใบงานที่ครูแจกให้
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ช่วยกันอธิบายลักษณะของประโยคนั้นพร้อมยกตัวอย่าง  ( ประโยคคำซ้อน)
- นักเรียนศึกษาเรื่องประโยคความซ้อน
พุธ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าประโยคความเดียว ความรวมและความซ้อนแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
 นักเรียนทำใบงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนการ์ตูนช่องสรุปเรื่องที่อ่าน
- การแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ประโยค
- ใบงาน (ประโยคความซ้อน)

ความรู้ :สามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้ รวมทั้งบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของประโยคความเดียว  ประโยคความรวม และประโยคความซ้อนได้
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานที่ทำการตัดต่อค่ะ แต่เมื่อได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วรู้สึกว่าต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นคุณครูจึงให้เวลาในการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งค่ะ ซึ่งพี่ๆม.2 ก็มีความตั้งใจและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมดีมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานได้น่าสนใจมากขึ้นค่ะ

    ตอบลบ