เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week6

หน่วยการเรียนรู้ : ลิตเติ้ลทรี
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้  สามารถค้นคว้าและบันทึกเรื่องคำสุภาพเพื่อนำมาพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจรวมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการพูด อ่านและฟัง 


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๒ ๒๖
มิ..
๒๕๕๘
โจทย์ :
- ลิตเติ้ลทรี ตอน รู้จักอดีต
- คำสุภาพ

Key  Question
ทำไมปู่จึงอยากให้ลิตเติ้ลทรีรู้จักอดีต ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ลักษณะของคำสุภาพ
Show and Share : การนำเสนอชิ้นงานและการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำสุภาพ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ลิตเติ้ลทรี ตอน รู้จักอดีต
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด


จันทร์
ชง
นักเรียนอ่านเรื่อง ลิตเติ้ลทรี ตอน รู้จักอดีต
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบ Mind Mapping
อังคาร
ชง
 ครูใช้คำภามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าทำไมต้องมีคำสุภาพ?
 เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านข้อความที่มักพบในออนไลน์
เชื่อม
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำสุภาพ
พุธ
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคู่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษา
ใช้
- นักเรียนทำใบงาน

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- Mind Mapping สรุปเรื่องที่อ่าน
- ร่วมกันวิเคราะห์ข้อความที่มักพบในออนไลน์ และความจำเป็นของคำสุภาพในชีวิตประจำวัน
- สมุดบันทึกเรื่องที่ศึกษา
 - ใบงาน

ความรู้ :สามารถค้นคว้าและบันทึกเรื่องคำสุภาพเพื่อนำมาพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของคำสุภาพและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำสุภาพ
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พ่ๆม.2 เขียนสรุปความเข้าใจเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอน รู้จักอดีตในรูปแบบ Mind Mapping วันต่อมาเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับคำพูดที่เราไม่ชอบ และคำพูดที่มักพบในโลกออนไลน์ พร้อมกับให้แต่ละคนช่วยกันบอกเหตุผลประกอบค่ะ แล้วครูจึงถามต่อไปว่านักเรียนคิดว่าทำไมต้องมีคำสุภาพ? แล้วพี่ๆต่างก็พากันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นคุณครูก็ได้ให้พี่ๆจับคู่ศึกษาเรื่องคำสุภาพและทำใบงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ