เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week5หน่วยการเรียนรู้ : ลิตเติ้ลทรี
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้  สามารถอธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ รวมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการพูด อ่านและฟัง 


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๕ ๑๙
มิ..
๒๕๕๘
โจทย์ :
- ลิตเติ้ลทรี ตอน ด้วยรักและเข้าใจ
- ภาษาพูดและภาษาเขียน

Key  Question
ทำไมปู่ร้องไห้ให้กับคูนแจ๊ค ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน
Show and Share : การนำเสนอชิ้นงานและการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ลิตเติ้ลทรี ตอน ด้วยรักและเข้าใจ
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ใบงานเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน

จันทร์
เชื่อม
ทบทวนลิตเติ้ลทรี ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม
 ชง
นักเรียนอ่านเรื่อง ลิตเติ้ลทรี ตอน ด้วยรักและเข้าใจ
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปโดยวาดภาพประกอบเรื่อง
อังคาร
ชง
 ครูให้นักเรียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน แล้วเล่าให้เพื่อนฟังและให้นักเรียนแต่ละคนลองเขียนเล่าเรื่องจากที่ได้ฟังโดยใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เชื่อม
 - ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเขียนเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน
ใช้
นักเรียนเขียนแต่ละคนสรุปเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียนในรูปแบบใบงาน( นักเรียนออกแบบเอง)
พุธ
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันทำและ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนว่าจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
ใช้
นักเรียนทำใบงาน

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนวาดภาพสรุปเรื่องที่อ่าน
- ร่วมกันวิเคราะห์และบอกข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
 - ใบงาน ( นักเรียนออกแบบ)
- ใบงาน (ครู)

ความรู้ :สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล   
 และสาระสำคัญชัดเจน 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เราทบทวนลิตเติ้ลทรี ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม จากนั้นก็ให้พี่ๆได้อ่านเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอน ด้วยรักและเข้าใจและให้แต่ละคนสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบการเขียนสรุปโดยวาดภาพประกอบเรื่องค่ะ วันต่อมาคุณครูก็ได้ให้พี่ๆแต่ละคนเขียนประโยคที่ตนเองชอบพูดมากที่สุด อย่างน้อยคนละ ๕ ประโยคลงในสมุดและให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนโดยให้เพื่อนเขียนปรับข้อความหรือประโยคนั้นให้เป็นภาษาเขียนค่ะ ซึ่งบางประโยคนั้นเราก็ไม่สามารถปรับแก้ได้ค่ะ ( มีคำอุทานที่เป็นคำพูดส่วนบุคคลค่ะ) ดังนั้นเราจึงมาพูดคุยร่ววกันเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาพูดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช้ได้เมื่อไรและกับบุคคลกลุ่มใดค่ะ จากนั้นคุณครูจึงได้ให้พี่ๆแต่ละครไปศึกษาเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนเพิ่มเติมกันค่ะ และเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ภาษาเขียน คุณครูจึงได้ให้พี่ๆเขียนจดหมายถึงเพื่อนและคุณครูค่ะ ซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นความแตกต่างของประโยคและข้อความค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ