เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week11


หน่วยการเรียนรู้ : สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.1 และนำเสนอ
          เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome
๑๑

๒๗ - ๒๙
 ..
๒๕๕๘

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.1 และนำเสนอ

Key  Question
นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.4 สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้มาแล้วใน Q.1 และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Show and Share : การนำเสนอชิ้นงาน
Mind Mapping :หลังการเรียนรู้
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.1สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนงานการสรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้
 พฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.1  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ)
เชื่อม   
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ศุกร์
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้ภาษาไทยใน Q.1 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- การ เขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.1  ในรูปแบบต่างๆที่ตนสนใจ
 ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ)
-  เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- การตอบคำถาม

ความรู้ :สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆม.2 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเนื้อหาจากการอ่านเรื่องสิทธารัตถะที่ได้รับมอบหมายแบ่งกันอ่านค่ะ จากนั้นคุณครูก็ได้ให้พี่ๆแต่ละคนสรุปวรรณกรรมเรื่องสิทธารัตถะอีกครั้งค่ะ ซึ่งพี่ๆแต่ละคนก็สรุปความเข้าใจจากวรรณกรรมที่อ่านในรูปแบบของตนเอง ชิ้นงานของพี่ๆก็น่าสนใจและหลากหลายมากค่ะ จากนั้นพี่ๆแต่ละคนก็ได้สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย Q.1 ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ) ทุกคนมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายดีมากค่ะ

    ตอบลบ