เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week3


หน่วยการเรียนรู้ : ลิตเติ้ลทรี
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้  สามารถอธิบายลักษณะของคำไทยแท้ และใช้คำไทยแท้สร้าง ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้ รวมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการพูด อ่านและฟัง 

Week

Input

Process

Output

Outcome

-
มิ..
๒๕๕๘
 โจทย์ :
- ลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพง
- คำไทยแท้
Key  Question
ทำไมปู่ไม่ชอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและคิดว่าเป็นศัตรู?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ลักษณะของคำไทยแท้
Show and Share : การนำเสนอชิ้นงานและการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำไทยแท้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพง
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ใบงานเรื่องคำไทยแท้

จันทร์
เชื่อม
ทบทวนลิตเติ้ลทรี ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม
 ชง
นักเรียนอ่านเรื่อง ลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพง
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปโดยวาดภาพประกอบเรื่อง
อังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลักษณะของคำไทยแท้เป็นอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูให้นักเรียนจับคู่หาคำศัพท์ที่เป็นคำไทยแท้จากเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพง พร้อมกับให้เหตุผลประกอบได้
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคู่หาคำศัพท์และศึกษาเรื่องลักษณะคำไทยแท้และร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องที่ศึกษา
พุธ
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้ว่าเป็นอย่างไร
ใช้
- ครูให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเรื่องคำไทยแท้ในรูปแบบบทความ
- นักเรียนทำใบงาน

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปเรื่องที่อ่านโดยวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้
- บทความสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคำไทยแท้
- ใบงานคำไทยแท้

ความรู้ :ลักษณะของคำไทยแท้ รวมทั้งใช้คำไทยแท้สร้าง ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้ได้รวมทั้งอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆม.2 ได้อ่านเรื่อง ลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพงโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ จากนั้นก็ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านค่ะ พี่ๆสามารถตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ดี จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลักษณะของคำไทยแท้เป็นอย่างไร? พี่ๆก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูให้พี่ม.2จับคู่หาคำศัพท์ที่เป็นคำไทยแท้จากเรื่องลิตเติ้ลทรี ตอน รูปเงาบนกำแพง พร้อมกับให้เหตุผลประกอบ ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ อีกทั้งคุณครูให้พี่ๆหาคำไทยแท้เพิ่มอีกคู่ละ๑๐ คำ จากนั้นครูให้โจทย์เพิ่มอีกว่าจะนำเสนอเรื่องคำไทยแท้นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรและต้องน่าสนใจด้วย พี่ๆหลายคู่ต้องการนำเสนอในรูปแบบของบทเพลงและขอเวลาในการฝึกซ้อมสักหน่อย สัปดาห์หน้าเราค่อยมาดูกันนะคะว่าบทเพลงงานเรื่องคำไทยแท้ของพี่ๆนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะ

    ตอบลบ