เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week8

หน่วยการเรียนรู้ : สิทธารัตถะ ตอนอยู่กับสมณะ
       เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านวรรณกรรมจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆได้ สามารถผลิตงานเขียนโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง  


Week

Input

Process

Output

Outcome

- ๑๐
 ..
๒๕๕๘

โจทย์ :
- สิทธารัตถะ ตอน อยู่กับสมณะ
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ความเดียว
- ความรวม

Key  Questions
- “ ผมไม่ต้องการเดินบนน้ำ “ ประโยคคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร?
- นักเรียนจะสามารถนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังเพื่อนๆนำเสนอ


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นวนิยายเรื่องสิทธารัตถะ ตอนอยู่กับสมณะ
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต

จันทร์
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องสิทธารัตถะ ตอน  อยู่กับสมณะโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
อังคาร
ชง
ครูให้นักเรียนเลือกประโยคที่ตนเองชอบจากเรื่องสิทธารัตถะ ตอนอยู่กับสมณะ แล้วเขียนลงในสมุดคนละ ๑ ประโยค
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอประโยคข้อความที่ชอบ
ชง
ครูใช้คำถาม นักเรียนคิดว่าประโยคว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร ?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ประโยคข้อความที่ตนเองเลือกไว้ ว่าเป็นอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเรื่องชนิดของประโยค
(ประโยคความเดียว  ประโยคความรวม)
พุธ
ชง
ครูใช้คำถาม “ นักเรียนจะสามารถนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ? ”
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดรูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจ  
( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping


- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
- การแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ประโยค
- การนำเสนอรูปแบบที่ศึกษา
( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
- Mind Mapping สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังเพื่อนๆนำเสนอ
ความรู้ :สามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้ รวมทั้งบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยคความเดียวและประโยคความรวม
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี่พี่ๆม.2 ยังคงศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะ และคุณครูได้ให้โจทย์ต่อว่า พี่ๆจะนำเสนอเรื่องคำราชาศัพท์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ซึ่งพี่ๆต่างก็มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดีมาก โดยพี่ๆจะจับกลุ่มทำงานประมาณ 3 คนและวางแผนงานการทำงาน ส่วนมากแต่ละกลุ่มจะนำเสนอผ่านรูปแบบการตัดต่อ งานแอนิเมชั่น รายการพูดนำเสนอค่ะ โดยเริ่มจากการเขียนสตอรี่บอร์ดกันก่อน ซึ่งช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินงานของพี่ๆแต่ละกลุ่มค่ะ

    ตอบลบ
  2. เพิ่มอีกนิดค่ะ นอกจากนั้นสัปดาห์นี้พี่ๆมัธยมทั้ง 3 ชั้นได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบุคคลที่มีอาชีพทำงานเบื้องหลังรายการทีวี คือคุณต้นที่เป็น โปรดิวเซอร์ และคุณอเล็กซ์ที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ของพี่ๆเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในอนาคตและทัศนคติของบุคคลต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงบันดาลใจของตนเองได้ค่ะ

    ตอบลบ